Na temelju članka 13.Zakona o udrugama ( „Narodne novine“ broj 74/14,70/17,98/19,151/22), i članka 28 Statuta Udruge,

Skupština Udruge Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije     održana 15.12.2022. godine donijela je

STATUT UDRUGE

NEZAVISNI   DRAGOVOLJCI   HRVATSKI   ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

I  OPĆE ODREDBE

ČLANAK 1.

Udruga NEZAVISNI DRAGOVOLJCI HRVATSKI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE( u daljnjem tekstu: NDH-ZŽ) je dragovoljna udruga hrvatskih dragovoljaca  domovinskog rata, koja radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih,  sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

Naziv i sjedište udruge

ČLANAK 2.

Udruga nosi ime: „Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije“

Skraćeni naziv je: NDH-ZŽ

Sjedište udruge je u Velikoj Gorici, Trg  Kralja Tomislava 2.

Područje djelovanja udruge

ČLANAK 3.

Udruga NDH-ZŽ  djeluje na području Zagrebačke županije. Radi ostvarivanja svojih ciljeva i interesa, a u cilju provedbe programa i zaštite interesa svojih članova, po potrebi može djelovati na području Grada Zagreba i susjednih Županija kroz niže ustrojbene oblike.

ČLANAK 4.

Udruga NDH-ZŽ je pravna osoba i kao udruga  registrirana je pri nadležnom tijelu državne  uprave.

Udruga NDH-ZŽ je neprofitna pravna osoba.

Zastupanje i predstavljanje udruge

ČLANAK 5.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik. U slučaju spriječenosti ili izočnosti predsjednika, udrugu zastupa i predstavlja član Predsjedništva kojeg ovlasti predsjednik Udruge.

Znak, pečat i zastava udruge

ČLANAK 6.

Znak Udruge NDH-ZŽ je u obliku štita u kojem se na crnoj podlozi nalazi koso položeno srce, ispunjeno crveno bijelim poljima – dijelovi povijesnog Hrvatskog grba. Na gornjem dijelu srca nalazi se 3 dijela starohrvatskog križa. U gornjem dijelu znaka nalazi se natpis Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije.

Pečat Udruge NDH-ZŽ okruglog oblika promjera 3 cm s kružnim natpisom „Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije“ sa zaštićenim likovnim znakom u sredini pečata i oznakom sjedišta Velika Gorica.

Zastava je crne boje sa znakom udruge u sredini.

II  CILJEVI  I  DJELATNOSTI  UDRUGE

ČLANAK 7.

Udruga je osnovana u cilju  promicanja općih, pravnih, socijalnih, nacionalnih, sportskih, kulturnih i drugih interesa svojih članova. Očuvanja digniteta Domovinskog rata, promicanja vrijednosti Domovinskog rata u EU, obilježavanje značajnih datuma i obljetnica vezanih uz Domovinski rat.

ČLANAK 8.

Djelatnosti Udruge su:

-pružanje neposredne pomoći pri rješavanju zdravstvenih, socijalnih, psiholoških, pravnih i ostalih   potreba  svojih članova u suradnji s odgovarajućim ustanovama i institucijama

-organiziranje kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći  u socijalnoj reintegraciji članova udruge sa zadaćom  poboljšanje psihofizičkih sposobnosti članova   Udruge i njihovih obitelji

-pružanje pomoći članstvu i podružnicama udruge oko organiziranja i provođenja djelatnosti  i inicijativa

-promicanje hrvatskih nacionalni, povijesnih, kulturnih i drugih vrednota.

-aktivnosti od interesa za opće dobro koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštititi i promicanju prava osoba s invaliditetom, zaštiti i promicanju prava

nacionalnih manjina, borbi protiv nasilja, promicanja vrijednosti Domovinskog rata

Udruživanje i odnosi prema drugima

ČLANAK 9.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i interesa Udruga se može  u skladu sa zakonom udruživati u odgovarajuće saveze ili zajednice, a može i na druge načine ostvariti suradnju sa srodnim udrugama u zemlji  i inozemstvu.

Odluku o udruživanju u saveze udruga, zajednice i međunarodne udruge može donijeti samo Skupština Udruge.

Javnost rada

ČLANAK 10.

Djelovanje Udruge  NDH-ZŽ je javno.

Udruga je dužna izvješćivati javnost i svoje članstvo o svojoj djelatnosti, značajnim događajima, objavom na web stranici Udruge, priopćenja u medijima, konferencijama za tisak ili na drugi prikladan način.

Iznimno javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima zaštite nacionalnih i državnih interesa, te zaštite interesa Udruge i njenih članova

III  ČLANSTVO UDRUGE

ČLANAK 11.

Udruga ima redovne i pridružene članove.

ČLANAK 12.

Redovnim članom Udruge može postati  državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin, Dragovoljac iz Domovinskog rata koji se odazvao pozivu domovine s oružjem u ruci u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 15.siječnja 1992., kao i Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) bez obzira na vrijeme stradavanja, i koji posjeduje pravovaljanu potvrdu kojim dokazuje status dragovoljca i HRVI .

ČLANAK 13.

Pridruženim članom Udruge  može postati Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je organizirano sudjelovao u obrani suvereniteta RH kao i  strani državljani  koji su sudjelovali u Domovinskom ratu kao pripadnici OSRH, a koji nemaju status Dragovoljca i koji prihvaćaju statut Udruge, a žele sudjelovati u aktivnostima Udruge. Pridruženi član nema pravo odlučivanja, te birati i biti biran u tijela Udruge.

ČLANAK 14.

Udruga je dužna voditi popis članova.

Popis članova vodi se elektronski ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, e-mail adresi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid članovima i nadležnim tijelima na zahtjev.

 

Učlanjenje

ČLANAK 15.

Za primanje u članstvo Udruge podnosi se vlastoručno potpisani pristupni list, te potvrda o statusu, Predsjedništvu Udruge koje donosi odluku o primanju . Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat  može u roku 8 dana uložiti priziv na odluku Predsjedništvu koji nakon rasprave donosi konačnu odluku.

Nakon donošenja odluke o primitku,primljenom članu izdaje se članska iskaznica.

ČLANAK 16.

Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu,čiju visinu određuje Predsjedništvo.

IV PRAVA, OBVEZE I STREGOVNA ODGOVORNOST

ČLANAK 17.

Članovi Udruge imaju prava i obveze:

-sudjelovati u radu Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima

-redovni članovi birati i biti biran u tijela Udruge

-ima pravo biti obaviješten o radu Udruge, donesenim odlukama i zauzetim stajalištima

-raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge

-pridržavati se Statuta i drugih općih akata Udruge, te provoditi odluke tijela udruge

-čuvati ugled i dostojanstvo Udruge i njenih članova

-poštovati moralni kodeks ponašanja u Udruzi

-redovito plaćati članarinu

-koristiti pogodnosti koje udruga ishodi za svoje članove nakon podmirenja članarine za tekuću godinu

ČLANAK 18.

Izabrani članovi u tijela Udruge dužni su prisustvovati sjednicama tih tijela, te imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi Udruge. Obavezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine, te podnijeti izvješće o svom radu.

ČLANAK 19.

Stegovni postupak pokreće Predsjednik NDHZŽ  na prijedlog   Predsjedništva Udruge, Predsjednika podružnice ili izvršnog odbora podružnice, te dostavlja Sudu časti na postupanje.

Stegovne mjere:

– ukor

-oduzimanje izvršne dužnosti u udruzi

-isključenje

ČLANAK 20.

Za teže povrede članske dužnosti i ugleda udruge, članovi stegovno odgovaraju. Stegovno se odgovara pred Sudom časti koji se ustanovljava za Udrugu u cjelini, a sastoji se od Predsjednika i dva člana. Sud časti odlučuje u prvom stupnju. Članovi Suda časti, ne smiju biti članovima drugih tijela Udruge, a mandat traje 4 godine. Žalba na odluku dostavlja se Predsjedništvu Udruge koji u roku od 30 dana mora donijeti konačnu odluku.

ČLANAK 21.

Članstvo u Udruzi prestaje :

-isključenjem u stegovnom postupku

-istupanjem iz članstva na osobni zahtjev

-neplaćanjem članarine duže od 1. godine

-smrću člana

V  UNUTARNJI USTROJ UDRUGE

Opće odredbe

ČLANAK 22.

Unutarnji ustroj Udruge je sustav kojeg čini ustrojbeni oblik Udruge  posredstvom koje članovi ostvaruju  ciljeve Udruge.

Ustrojbeni oblik Udruge  je  : Podružnica

Podružnica se formira spram opravdane potrebe na području gradova, uz prethodnu suglasnost Predsjedništva Udruge. Podružnica ima najmanje 10 članova.

ČLANAK 23.

Podružnice nisu pravne osobe. Ovlaštene su nastupiti u pravnom prometu, u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućom odlukom Predsjedništva Udruge, te u tu svrhu mogu imati podračun žiro računa Udruge.

ČLANAK 24.

 Podružnica djeluje na području na kojem je ustrojena.

Tijela Podružnice su :

  • Skupština
  • Izvršni Odbor

Skupštinu čine svi članovi Podružnice.

Izvršni odbor se sastoji od najmanje 5 članova s time da ukupan zbroj bude neparan.

Izvršni odbor Podružnice izabire se na izbornoj Skupštini.

Izvršni odbor bira Predsjednika i tajnika.

ČLANAK 25.

Zadaća i ovlasti tijela Podružnice

Zadaće Skupštine su:

-donosi pravilnik o radu Skupštine

-donosi  odluku o planu i programu rada Podružnice

-razmatra i usvaja izvješća o radu  Izvršnog odbora

-bira članove Izvršnog odbora s mandatom 4.godine

-raspravlja o bitnim pitanjima i donosi odluke s tim u svezi

-bira kandidate za tijela NDH-ZŽ

Sjednica Skupštine održava se jedanput(1) godišnje. Na sjednicu Skupštine pozivaju se pismenim putem svi članovi Podružnice, a sjednici nazočni čine kvorum. Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

ČLANAK 26.

Zadaće Izvršnog odbora su:

-provodi odluke Skupštine Podružnice

-provodi odluke Skupštine i Predsjedništva  Udruge NDH-ZŽ

-rukovodi radom Podružnice

-donosi plan aktivnosti

-o svom radu redovito izvješćuje predsjedništvo Udruge

Sjednice izvršnog odbora Podružnice održavaju se u pravilu jedanput(1) mjesečno. Sjednica izvršnog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 1/2 članova Izvršnog odbora. Izvršni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom glasova Izvršnog odbora.

VI   TIJELA UDRUGE

ČLANAK 27.

Tijela Udruge NDH-ZŽ:

-Skupština

-Predsjedništvo

-Predsjednik

-Nadzorni Odbor

-Sud časti

Skupština Udruge

ČLANAK 28.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine deligirani predstavnici Podružnica Udruge s maksimalno 5 delegata s pravom odlučivanja iz svake podružnice,te članovi središnih tijela NDH-ZŽ( predsjedništva,Nadzornog odbora i Suda časti).

ČLANAK 29.

Skupština Udruge :

-usvaja statut udruge, njegove izmjene i dopune

-usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu  i zvješće o radu  za  proteklu kalendarsku  godinu

-usvaja godišnje finacijsko izvješće

-bira i razrješava članove Predsjedništva i Nadzornog odbora

-odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli imovine

-donosi odluke o statusnim promjenama

-odlučuje o udruživanju u saveze,zajednice,mreže i druge  oblike povezivanja udruga

-bira i opoziva likvidatora udruge

-odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnosz drugih tijela udruge

ČLANAK 30.

Sjednice Skupštine udruge NDH-ZŽ mogu biti redovne, izborne i izvanredne.

Na sjednicu Skupštine pozivaju se pismenim pozivom delegati udruge 7 dana prije održavanja Skupštine ili elektronskim putem. Sjednici Skupštine nazočni članovi čine kvorum. Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

ČLANAK 31.

Redovne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik NDH-ZŽ jedanput(1) godišnje.

Izborne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik NDH-ZŽ svake 4 godine.

Izvanredne sjednice Skupštine saziva predsjednik NDH-ZŽ  na prijedlog Nadzornog odbora ili pismenog zahtjeva 3/4 članova Udruge.

Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu Skupštinu u roku od 45 dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, istekom roka izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga  ili 3/4 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

 Predsjedništvo Udruge

 ČLANAK 32.

Predsjedništvo udruge je izvršno tijelo Skupštine, koje čine Predsjednik , Glavni tajnik,te Predsjednici i tajnici Podružnica Udruge

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

ČLANAK 33.

Predsjedništvo udruge:

-utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta udruge

-donosi opće akte udruge u skladu sa Statutom udruge

-provodi odluke Skupštine udruge

-donosi odluke u skladu sa Statutom udruge

-brine o provedbi  svih donesenih odluka poradi ostvarivanja ciljeva udruge

-donosi plan aktivnosti udruge

-upravlja imovinom udruge i donosi financijski plan za slijedeće razdoblje

-imenuje komisije i povjerenstva, određuje im sastav,zadaće i rokove obrade

-osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća

-predlaže kandidacijske liste tijela udruge

ČLANAK 34.

Sjednicu Predsjedništva Udruge saziva predsjednik Udruge po potrebi, a mora se održati najmanje  jednom u  3 (tri) mjeseca. Na sjednicu Predsjedništva  obavezno se poziva predsjednik Nadzornog odbora udruge, koji istoj nazoči bez prava glasovanja.

Sjednica Predsjedništva Udruge je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno natpolovična većina članova Predsjedništva.

Predsjedništvo Udruge odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva.

Predsjednik Udruge

 

 ČLANAK 35.

Izabrani članovi Predsjedništva iz svojih redova biraju predsjednika udruge.

Predsjednik Udruge ujedno je po funkciji i Predsjednik Predsjedništva.

Predsjednik svojom odlukom može ovlastiti ili odrediti bilo kojeg člana Predsjedništva Udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili izočnosti

Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu,odgovara za njen rad, te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge.

ČLANAK 36.

Predsjednik Udruge:

-brine o provedbi odluka Skupštine i Predsjedništva Udruge

-saziva i vodi sjednice Skupštine Udruge

-saziva i vodi sjednice Predsjedništva udruge

-izrađuje plan aktivnosti udruge

-odgovoran je za podnošenje Skupštini financijskog izvješća

-brine o korištenju imovine udruge

-rukovodi obradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća u Udruzi

-podnosi redovita izvješća o radu predsjedništva Skupštine udruge

-dostavlja zapisnik s sjednice Skupštine nadležnom uredu državne uprave koji vodi

registar udruga

-sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge

-može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti s odredbama statuta i zatražiti

očitovanje Nadzornog odbora udruge. Odluka Nadzornog odbora je konačna

-saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost predsjedništva udruge

-uspostavlja kontakte i suradnju  sa Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata,te

drugim tijelima vlasti i građana Županije i Republike Hrvatske

 Glavni tajnik Udruge

ČLANAK 37.

 Glavnog tajnika imenuje i razrješava Skupština na prijedlog Predsjednika  Udruge.

Glavni tajnik je član Predsjedništva i sudjeluje u njegovom radu. Glavni tajnik obavlja administrativne poslove u dijelu praćenja rada Predsjedništva, a također surađuje sa tajnicima Podružnica te im pruža stručnu pomoć.

ČLANAK 38.

Glavni tajnik:

-provodi odluke Skupštine, Predsjedništva i Predsjednika Udruge

-priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge

-po odluci Predsjednika i Predsjedništva kontaktira  s državnim,županijskim,gradskim gospodarskim, političkim i vjerskim subjektima

-inicira, kulturnu i športsku djelatnost Udruge

-po odluci Predsjednika i Predsjedništva saziva i organizira tiskovne konferencije, te skrbi o svim oblicima komunikacije sa sredstvima javnog priopćavanja

-vodi evidenciju popisa članova Udruge

-vidi brigu o arhivi Udruge

 

 Nadzorni odbor Udruge

 ČLANAK 39.

Nadzorno tijelo Udruge je Nadzorni odbor udruge.

Nadzorni odbor ima 3 člana i to Predsjednika Nadzornog odbora i 2 člana.

Sjednicu Nadzornog odbora Udruge saziva predsjednik  Nadzornog odbora u pravilu  svaka (3) mjeseca a u koliko postoji potreba i češće.

Nadzorni odbor odluke donosi konsenzusom.

ČLANAK 40.

Nadzorni odbor Udruge:

-nadzire rad svih tijela udruge najmanje jednom tromjesečno

-nadzire rad izvršnih odbora u Podružnicama prema potrebi

-nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje udruge najmanje

jednom tromjesečno, te pazi da isto bude u skladu sa zakonom, propisima i

odredbama Statuta

-podnosi redovita izvješća Skupštini Udruge

ČLANAK 41.

Nadzorni odbor Udruge može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Udruge ili nadzor rada Podružnice Udruge.

VII   NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

ČLANAK 42.

Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se javnim glasovanjem uz isticanje više kandidata nego se bira.

Predsjednikom Udruge postaje kandidat za predsjedništvo Udruge koji je dobio najviše glasova na izbornoj sjednici Skupštine Udruge, a ukoliko iz bilo kojeg razloga ne prihvati kandidaturu, predsjedništvo između sebe javnim glasovanjem bira predsjednika.

Izbor predsjednika nadzornog odbora Udruge obavlja se javnim glasovanjem Nadzornog odbora.

ČLANAK 43.

Tijela udruge biraju se na vrijeme od četiri(4) godine,koliko traje mandat članova tijela.

U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protok vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

Prestankom mandata tijela udruge prestaje i mandat njegovih članova.

VIII   KANDIDIRANJE ZA IZBORE

ČLANAK 44.

Predsjedništvo Udruge sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela udruge.

Predsjedništvo Udruge propisuje mjerila za izbor delegata u Skupštinu Udruge odnosno mjerila za predlaganje kandidata za tijela udruge,poštujući pri tom načelo pravične brojčane i teritorijalne zastupljenosti.

Predsjedništvo Udruge sastavlja kandidacijsku listu za Udrugu na način propisan mjerilima iz prethodnog stavka ovog članka.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

ČLANAK 45

Sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini, odnosno ako se ta prava i interei odnose na pitanja

od zajedničkog interesa za sve članove. Ukoliko između članovaUdruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor rješiti sporazumno, a ako u tome na uspiju za rješenje sporova/ sukoba

interesa nadležan je Sud časti NDHZŽ.

Sud časti zaprima prijavu, a u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

X  IMOVINA,NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

ČLANAK 46.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla:

-financiranjem programa i projekata (regionalne) samouprave te fondova ili inozemnih izvora

-programima od interesa za opće dobro u RH koji se financiraju iz držanog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora

-uplatom članarine članova

-dobrovoljnim prilozima i darivanjima od strane sponzora i donatora

Imovinu Udruge čine sredstva, pokretne i nepokretne stvari, te druga imovinska prava.

Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo poradi ostvarivanja ciljeva udruge.

Financijsko poslovanje 

ČLANAK 47.

Udruga NDH-ZŽ je neprofitna udruga.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva i računovodstva neprofitnih Udruga.

XI  PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

ČLANAK 48.

Udruga prestaje s djelovanjem u slučaju:

-kada Skupština Udruge 3/4 većinom glasova ukupnog broja evidentiranih članova donese odluku o prestanku djelovanja

-ako je odlukom nadležnog tijela djelovanje Udruge pravomoćno zabranjeno

ČLANAK 49.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se nakon namirivanja vjerovnika, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine  Udruga nema pravo imovinu Udruge

dijeliti osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Sredstva iz javnih izvora u slučaju prestanka djelovanja udruge, vratiti će se u proračun iz kojeg su sredstva dodijeljena.

U slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge .

ČLANAK 50.

U slučaju prestanka postojanja provodi se postupak likvidacije

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Likvidaciju udruge provodi likvidator kojega imenuje i opoziva Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator može, ali i ne mora biti član udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao ovlaštena osoba za zastupanje udruge do okončanja likvidacije i brisanja iz registra udruga.

XII PRIZNANJE I NAGRADE UDRUGE

ČLANAK 51.

Članovima Udruge za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva udruge, može se dodijeliti priznanje ili nagrada.

Pojedincima, pravnim osobama ili institucijama koje su na adekvatan  i učinkovit način pomogle ostvarivanju ciljeva Udruge, može se dodijeliti zahvalnica, priznanje, nagrada ili počasno članstvo.

Zahvalnice, priznanja, nagrade ili počasno članstvo  dodjeljuje Skupština Udruge na prijedlog Predsjedništva Udruge.

Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo udruge Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 52.

Ustroj Udruge predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja Statuta na snagu.

Stupanje na snagu

ČLANAK 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu državne uprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge NDH-ZŽ od 13.06..2015. godine.

Predsjednik NDH –ZŽ :

( Željko Cesarec)

U Velikoj Gorici  15.12.2022.

 

 

Zagrebačka županija,Upravni odjel za kulturu,sport,tehničku kulturu i civilno društvo, Ispostava Velika Gorica ovjerava da je ovaj Statut u skladu sa Zakonom o udrugama

Broj rješenja KLASA:UP/I230-02/23-02/46 URBROJ:238-23-02/2-23-4  Zagreb, 27.04.2023.